Строительство домов из цельного бревна

Опубликовано: 09.01.2019

видео Строительство домов из цельного бревна | видеo Стрoительствo дoмoв из цельнoгo бревнa

Дом из рубленого бревна. Часть 1. Строительство // FORUMHOUSE

Дом из дерева — с давних времен основа культуры России. Хотя современные технологии в строительной области могут предложить много интересных вариантов для жилья и дач без использования дерева, все многим по душе остаются дома из деревянного бруса. Этот природный материал всегда служил как лекарство, как олицетворение домашнего уюта, смотрите на сайте перейти. Кроме того, жить в таком доме можно нескольким поколениям, так как деревянные дома пригодны для жилья до сотни и больше лет. Но чтобы эти достоинства были свойственны и вашему дому, необходимо хорошо продумать, как его построить.

Дом из дерева не только экологически чистое жилье, но и экономически выгодный вариант для постройки. Если вы живете возле леса и хорошо умеете «махать» топором, то вам по силу найти бревно в лесу и сделать отделку самим. Но, с учетом большого спроса на деревянные дома, на рынке строительных материалов можно приобрести оцилиндрованный или отшлифованный брус, другими словами готовый к использованию. С таким материалом, строительство дома идет приятней, быстрей и качественней, так как щелей в стенах не остается. В доме, с плотными деревянными стенами будет всегда тепло и уютно.   Качество постройки может на полвека избавить вас от ремонта в доме.

Для постройки дома важно бревно округлой, ровной формы. Используя современные оборудования, специалисты могут повысить качество строительного материала – дерева. Помимо оцилиндровки, поверхность сруба обрабатывается антипирином и антисептиком, что защищает бревна от воспламенения или от гниения, а также ими можно придать брусу нужный по цвету вам оттенок.

 Положительные свойства дерева известны:

- низкая теплопроводность позволит строить нетолстые стены;

-влагорегулирующие свойства и теплообмен в холодную пору года не дадут доступа влаге, и в доме будет всегда легко дышать;

- меньший вес по сравнению с кирпичом избавит от сооружений глубоких фундаментов;

-экономичность по средствам и времени постройки.

Следуя этим советам, вы исполните вашу мечту жить в роскошном деревянном доме.

 

Кроме того, вам может быть интересно:

Как защитить от влаги деревянный дом

Идеальный дизайн дома из дерева

uk

Будинок з дерева — з давніх часів основа культури Росії. Хоча сучасні технології в будівельній галузі можуть запропонувати багато цікавих варіантів для житла і дач без використання дерева, всі душі багатьом залишаються будинку з дерев'яного бруса. Цей природний матеріал завжди служив як ліки, як уособлення домашнього затишку, дивіться на сайті перейти. Крім того, жити в такому будинку можна декільком поколінням, так як дерев'яні будинки придатні для житла до сотні і більше років. Але щоб ці достоїнства були властиві і вашому будинку, необхідно добре продумати, як його побудувати.

Будинок з дерева не тільки екологічно чисте житло, але й економічно вигідний варіант для будівництва. Якщо ви живете біля лісу і добре вмієте «махати сокирою, то вам по силу знайти колоду в лісі і зробити обробку самим. Але, з урахуванням великого попиту на дерев'яні будинки, на ринку будівельних матеріалів можна придбати оциліндрований або відшліфований брус, іншими словами, готовий до використання. З таким матеріалом, будівництво будинку йде приємніше, швидше і якісніше, так як щілин в стінах не залишається. У будинку, з щільними дерев'яними стінами буде завжди тепло і затишно. Якість споруди може на півстоліття позбавити вас від ремонту в будинку.

Для будівлі будинку важливо колода округлої, рівної форми. Використовуючи сучасні обладнання, фахівці можуть підвищити якість будівельного матеріалу – дерева. Крім оциліндровки, поверхня зрубу обробляється антипірином і антисептиком, що захищає від займання колоди або від гниття, а також ними можна надати брусу потрібний за кольором вам відтінок.

Позитивні властивості дерева відомі:

- низька теплопровідність дозволить будувати нетовсті стіни;

-влагорегулирующие властивості і теплообмін в холодну пору року не дадуть доступу вологи, і в будинку буде завжди легко дихати;

- менша вага в порівнянні з цеглою позбавить від споруд глибоких фундаментів;

-економічність за коштами і часу побудови.

Дотримуючись цих порад, ви зробите вашу мрію жити в розкішній дерев'яному будинку.

 

Крім того, вам може бути цікаво:

Як захистити від вологи дерев'яний будинок

Ідеальний дизайн будинку з дерева

видео Строительство домов из цельного бревна | видеo Стрoительствo дoмoв из цельнoгo бревнa

Дом из бревна - это ТУПИК! Бревенчатый дом. Жизнь без ошейника. Стройхлам

Карта
rss