Машины для измельчения замороженного мяса

Опубликовано: 10.01.2019

видео Машины для измельчения замороженного мяса | видеo Мaшины для измельчения зaмoрoженнoгo мясa

Блокорезка для замороженного мяса QPJ- 2000

Классификация машин. В торгово-технологическом процессе магазина, торгующего продовольственными товарами, значительную долю занимают операции, связанные с нарезкой, разрубом, разделкой и измельчением мяса, рыбы, масла, колбасных и других гастрономических товаров, смотрите https://omsk.kompo-rus.ru/каталог/оборудование/машины-для-измельчения/. Выполняются эти операции в помещениях для подготовки товаров к продаже или непосредственно в торговом зале.

Поскольку перечисленные операции являются трудоемкими и малопроизводительными, то для их выполнения используют различные режущие машины. Это позволяет не только механизировать трудоемкие операции, но и существенно повысить качество обработки товаров, снизить потери продуктов при подготовке их к продаже.

Используемые в магазинах режущие машины принято классифицировать по следующим наиболее важным признакам: назначению, периодичности действия, источнику используемой энергии, степени механизации и автоматизации процессов технологической обработки.

По принципу периодичности действия режущие машины подразделяются на машины непрерывного и периодического (циклического) действия.

По виду источника энергии различают режущие машины с электрическим приводом и ручного действия.

По степени механизации и автоматизации процессов технологической обработки продуктов режущие машины подразделяют на полуавтоматические и автоматические.

Перед включением машины проверяют ее санитарно-техническое состояние. Для мелкой рубки мясорубку собирают следующим образом. В корпус мясорубки вставляют шнек, следя за тем, чтобы хвостовик вошел в паз приводного вала. На палец шнека надевают подрезную решетку, двухсторонний нож, решетку с крупными отверстиями, второй двухсторонний нож, решетку с мелкими отверстиями, прижимное кольцо, а снаружи завинчивают прижимную гайку до первого упора, подробнее https://omsk.kompo-rus.ru/каталог/оборудование/машины-для-измельчения/. Машину включают вхолостую, рабочие инструменты расслабляют и затем медленно вновь завинчивают гайку до усиления шума в редукторе, что свидетельствует о плотности соединения инструментов и готовности мясорубки к работе. Мясо необходимо очистить от костей, пленок и сухожилий и нарезать на кусочки по 100— 150 г. Мясо проталкивают толкателем. Запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца, проталкивать мясо руками или посторонними предметами, поскольку это приводит к несчастным случаям, а также длительное время эксплуатировать машину вхолостую и измельчать на мясорубке твердые хрупкие продукты, так как это приводит к затуплению ножей и быстрому износу рабочих инструментов. Кроме того, нельзя оставлять мясорубку во время работы без присмотра.

uk

Класифікація машин. У торгово-технологічному процесі магазину, який торгує продовольчими товарами, значну частку займають операції, пов'язані з нарізкою, разрубом, обробленням та подрібненням м'яса, риби, олії, ковбасних та інших гастрономічних товарів, дивіться https://omsk.kompo-rus.ua/каталог/устаткування/машини для подрібнення/. Виконуються ці операції в приміщеннях для підготовки товарів до продажу або безпосередньо в торговому залі.

Оскільки перелічені операції є трудомісткими і малопродуктивними, то для їх виконання використовують різні ріжучі машини. Це дозволяє не тільки механізувати трудомісткі операції, але і суттєво підвищити якість обробки товарів, знизити втрати продуктів при підготовці їх до продажу.

Використовувані в магазинах ріжучі машини прийнято класифікувати по наступним найбільш важливим ознаками: призначенням, періодичності дії, джерела використовуваної енергії, ступеня механізації і автоматизації процесів технологічної обробки.

За принципом періодичності дії ріжучі машини поділяються на машини безперервного і періодичного (циклічного) дії.

По виду джерела енергії розрізняють різальні машини з електричним приводом і ручної дії.

За ступенем механізації і автоматизації процесів технологічної обробки продуктів ріжучі машини поділяють на напівавтоматичні й автоматичні.

Перед включенням машини перевіряють її санітарно-технічний стан. Для дрібної рубки м'ясорубку збирають таким чином. У корпус м'ясорубки встановлюють шнек, стежачи за тим, щоб хвостовик увійшов у паз приводного валу. На палець шнека надягають підрізну решітку, двосторонній ніж, решітку з великими отворами, другий двосторонній ніж, решітку з дрібними отворами, притискне кільце, а зовні загвинчують притискну гайку до першого упору, детальніше https://omsk.kompo-rus.ua/каталог/устаткування/машини для подрібнення/. Машину включають вхолосту, робочі інструменти розслаблюють і потім повільно знову загвинчують гайку до посилення шуму в редукторі, що свідчить про щільність з'єднання інструментів і готовності м'ясорубки до роботи. М'ясо необхідно очистити від кісток, плівок і сухожиль, нарізати на шматочки по 100— 150 р. М'ясо проштовхують штовхачем. Забороняється працювати на м'ясорубці без запобіжного кільця, проштовхувати м'ясо руками або сторонніми предметами, оскільки це призводить до нещасних випадків, а також тривалий час експлуатувати машину вхолосту і подрібнити на м'ясорубці крихкі тверді продукти, так як це призводить до затуплению ножів і швидкого зносу робочих інструментів. Крім того, не можна залишати м'ясорубку під час роботи без нагляду.

видео Машины для измельчения замороженного мяса | видеo Мaшины для измельчения зaмoрoженнoгo мясa

Дробилка замороженного мяса в блоках.avi

Карта
rss